Zapisy na egzamin w Bielsku-Białej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej informuje, iż począwszy od dnia 13 marca 2013 r. dla osób, które posiadają numer profilu kandydata na kierowcę (PKK) oraz zakończyły szkolenie przewidziane odpowiednimi przepisami obowiązuje następująca procedura zapisywania się na egzamin: 

1. Osoba chcąca przystąpić do egzaminu na prawo jazdy wypełnia druk Oświadczenia, które znajduje się poniżej – do pobrania. Zaleca się jego wypełnienie pod nadzorem Ośrodka Szkolenia Kierowców, gdyż wymagane dane są zarejestrowane w PKK, do którego dostęp posiada Ośrodek Szkolenia Kierowców.

DRUK OŚWIADCZENIA

Dokument został opublikowany w formacie PDF. Aby go otworzyć należy posiadać poprawnie zainstalowany program Adobe Reader. Program ten można pobrać ze stron producenta www.adobe.pl. Jest on udostępniany nieodpłatnie.


2. Prawidłowo wypełnione i podpisane Oświadczenie należy dostarczyć do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, wybierając jeden z poniższych sposobów:
- fizycznie do siedziby ośrodka,
- drogą elektroniczną na adres: bo@word.bielsko.pl ,
- drogą pocztową na adres Ośrodka.

Do Oświadczenia należy załączyć następujące dokumenty:
- Dowód Osobisty lub Paszport albo Karta Pobytu (kopii lub skanów w przypadku braku osobistego stawiennictwa),
- Kopię wydanego przez Wydział Komunikacji dokumentu „Numer Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)” (skan w przypadku drogi elektronicznej).

Dostarczone do WORD, prawidłowo wypełnione Oświadczenie zostanie poddane weryfikacji w Wydziale Komunikacji. 

3. Po pozytywnej weryfikacji Oświadczenia przez Wydział Komunikacji, WORD niezwłocznie udostępni informację o możliwości zapisu osoby na swojej stronie internetowej pod adresem www.word.bielsko.pl/pkk 

4. Osoba, która posiada pozytywnie zweryfikowane Oświadczenie zobowiązana jest do osobistego stawiennictwa w WORD z ważnym dokumentem tożsamości (Dowód Osobisty, Paszport, Karta Pobytu). Takiej osobie, po uiszczeniu przez nią stosownej opłaty za egzamin zostanie ustalony termin egzaminu. 

5. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu WORD przesyła informację o tym fakcie do Wydziału Komunikacji, który zamawia prawo jazdy. 

Dyrekcja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się do wszystkich Ośrodków Szkolenia Kierowców z uprzejmą prośbą o udzielenie przeszkolonym osobom aktywnej pomocy w zakresie wypełniania Oświadczeń.